Strona główna

Dane Osobowe

1. Dane osobowe – informacje podstawowe

 • Co to są dane osobowe?

Danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanym lub możliwym do zidentyfikowania człowieku.

 • Co to jest RODO?

RODO to podstawowy akt prawny regulujący ochronę danych osobowych osób fizycznych na terytorium całej Unii Europejskiej.

Pełen tytuł RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Od kiedy RODO obowiązuje?

RODO obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 • Po co jest RODO?

RODO zostało przyjęte po to, żeby:

 • realizować prawo każdego człowieka do ochrony jego danych osobowych, co należy do podstawowych praw i wolności;
 • uregulować zasady i umożliwić swobodny przepływ danych osobowych w Unii Europejskiej w taki sposób, aby ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie;
 • ochrona danych osobowych w całej Unii Europejskiej była na takim samym poziomie i aby rządziła się takimi samymi zasadami.
  • Kogo dotyczy RODO?

RODO dotyczy wszystkich podmiotów i firm, które prowadzą działalność w Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy przetwarzanie danych odbywa się w Unii Europejskiej

Dotyczy także przedsiębiorstw spoza UE, jeżeli sprzedają towary lub świadczą usługi na terenie Unii Europejskiej lub prowadzą stały monitoring mieszkańców Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy przetwarzanie danych odbywa się w UE.

 • Czy muszę podjąć jakieś działania w związku z RODO?

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Twoje dane są u nas bezpieczne. Sam z własnej inicjatywy nie musisz podejmować żadnych działań ani kontaktować z nami. Jeśli jednak chcesz z nami się skontaktować to wyślij swoją wiadomość listownie na adres:

Nexera sp. z o.o.

Atrium Plaza, VIp.

Jana Pawła II 29

00-867 Warszawa

lub elektronicznie na adres mailowy: dane.osobowe@nexera.pl.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami dostępnymi na naszej stronie.

 

 

2. NEXERA – Twój Administrator danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my - Nexera sp. z o.o.

Jako administrator Twoich danych osobowych ustalamy po co i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz odpowiadamy za to, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, zawartą umową i w bezpieczny sposób.

Nasza siedziba mieści się pod adresem:

Atrium Plaza, VIp.

Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa

Nasz KRS 0000637244 i NIP 522307164

 

 

3. Podmiot przetwarzający – tzw. procesor

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Aby móc to robić skutecznie, efektywnie i bezpiecznie dla danych osobowych korzystamy z usług innych firm, którym powierzamy dane osobowe do przetwarzania. Są to firmy odpowiedzialne za budowę i utrzymanie naszej sieci, firmy informatyczne, operatorzy telekomunikacyjni. Firmy te zwane są procesorami. Procesorów obowiązują te same zasady dotyczące ochrony danych osobowych co nas jako administratora. U naszych procesorów Twoje dane są bezpieczne.

 

 

4. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

Inspektorem Danych Osobowych (IOD) jest Agnieszka Rowińska.

IOD w szczególności:

 • monitoruje przestrzeganie RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz regulacji wewnętrznych administratora, które dotyczą ochrony danych osobowych,
 • współpracuje z organem nadzorczym, czyli Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.

Z IOD możesz się skontaktować listownie na adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Nexera sp. z o.o.

Atrium Plaza, VIp.

Jana Pawła II 29

00-867 Warszawa

lub elektronicznie na adres mailowy: dane.osobowe@nexera.pl.

 

 

5. Twoje prawa

 

Twoje prawa dotyczące ochrony Twoich danych osobowych uregulowane są w RODO. RODO daje Ci prawo do:

 1. sprostowania (poprawienia) Twoich danych – jeżeli przetwarzamy Twoje dane, które są błędne, np. nieaktualne to masz prawo o tym nas poinformować, a my poprawimy lub zaktualizujemy Twoje dane;
 2. dostępu do swoich danych – tzn. do bycia poinformowanym przez nas jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy;
 3. bycia zapomnianym” - tzn. do usunięcia danych, w przypadku, kiedy przetwarzanie Twoich danych przez nas nie będzie już niezbędne. Nie zawsze to prawo możesz zrealizować, w szczególności w sytuacjach gdy łączy Ciebie i Nexerę umowa. gdy potrzebujemy Twoich danych do dochodzenia roszczeń albo musimy przetwarzać Twoje dane, ze względu na obowiązujące prawo;
 4. ograniczenia przetwarzania danych – możesz zawnioskować do nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, szczególnie wtedy kiedy nie jesteś pewien czy czy przetwarzamy Twoje dane prawidłowo. W takim przypadku oznaczymy Twoje dane jako przeznaczone wyłącznie do przechowywania i zbadamy legalność przetwarzania. Wniosek możesz złożyć również wtedy, gdy to my zamierzamy usunąć Twoje dane, a Ty chcesz, abyśmy jeszcze je przechowywali, np. w celach dowodowych;
 5. przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które przetwarzamy lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać, w tym profilować, Twoje dane w celach marketingowych;
 8. wycofania zgody w dowolnym momencie – możesz w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą wyraziłeś. Od wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Ciebie celu. Przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne.

Realizacja przez Nexerę tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Udostępniający może skorzystać, zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.

 

 

6. Obowiązek Informacyjny

 • Obowiązek Informacyjny wobec osób udostępniających Nexerze swoją nieruchomość.

Udostępniasz nam swoja nieruchomość po to, abyśmy mogli wybudować naszą sieć lub podłączyć Twój dom lub Twoje mieszkanie do naszej sieci.

Udostępniając nam swoją nieruchomość zawierasz z nami odpowiednią umowę. Kiedy zamierzasz te umowę zawrzeć lub ją zawierasz z Nexerą sp. z o.o. przekazujesz nam dane osobowe. W umowie i tutaj informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych na podstawie tzw. obowiązku informacyjnego.

Twoje dane osobowe, jako właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości, zawarte w piśmie stanowiącym wniosek o zawarcie umowy o dostęp do nieruchomości oraz wpisane w takiej umowie zostały pozyskane z właściwej terytorialnie ewidencji gruntów i budynków (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2101 z późn.zm.):

 

 

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować?

 1. Twoje dane osobowe będzie przetwarzała (tzn. będzie ich administratorem) Nexera sp. z o.o.
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontaktuj się listownie pod adresem Nexera sp. z o.o.

Atrium Plaza, VIp.

Jana Pawła II 29

00-867 Warszawa

lub elektronicznie na adres mailowy: dane.osobowe@nexera.pl.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się listownie lub emailem na adresy wskazane powyżej z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

 

Nexera będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej oraz opcjonalnie numer księgi wieczystej i numer działki z rejestru gruntów.

 

 

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

 1. Podanie przez udostępniającego nieruchomość danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy, na podstawie której udostępni nieruchomość. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia umowy.
 2. Dane osobowe Udostępniającego będą przetwarzane w celu:
 3. realizacji umowy udostępnienia nieruchomości;
 4. obsługi czynności serwisowych;
 5. ustalanie, obrony i dochodzenia roszczeń;
 6. archiwizacji danych i dokumentów;
 7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

 1. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
 2. firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi,
 3. operatorzy telekomunikacyjni,
 4. kancelarie prawne,
 5. urzędy skarbowe,
 6. podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Nexerą (np. budowa sieci telekomunikacyjnej, obsługa i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej i systemów IT),
 7. podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze),
 8. Nexera nie zamierza przekazywać Danych osobowych Udostępniającego do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, Nexera będzie mogła to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

 

Okres przechowywania Danych osobowych Udostępniającego zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Przykładowe okresy, przez jakie dane osobowe Udostępniającego mogą być przechowywane:

 1. dane dotyczące wykonywania umowy – przez okres obowiązywania umowy,
 2. ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń – do 6 lat.

W szczególności Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a w przypadku niezawarcia umowy – przez czas niezbędny do realizacji oraz kontroli i audytu Projektu „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie nr 1.1 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1.

 

 

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych?

 

Przysługuje Ci prawo do:

 1. sprostowania (poprawiania) danych,
 2. żądania dostępu do danych Udostępniającego przetwarzanych przez Nexerę,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez Nexerę lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu,
 6. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Realizacja przez Nexerę tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Udostępniający może skorzystać, zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.

 

 

Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Nexerę, to możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Profilowanie i automatyczna analiza danych

 

Nexera nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania oraz nie podejmuje decyzji na podstawie automatycznej analizy danych osobowych.

 

 

Obowiązek Informacyjny wobec pracowników, współpracowników, pełnomocników, pracowników partnerów biznesowych, osób kontaktowych, praktykantów, kandydatów do pracy.

 

Zawierając z Nexerą umowę o pracę, umowę o współpracę, przyjmując od Nexery pełnomocnictwo, współpracując z Nexerą w imieniu swojego pracodawcy, odbywając w Nexerze praktyki lub aplikując do pracy w Nexerze przekazujesz nam dane osobowe. W umowie i tutaj informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych na podstawie tzw. obowiązku informacyjnego.

 

 

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować?

 1. Twoje dane osobowe będzie przetwarzała (tzn. będzie ich administratorem) Nexera sp. z o.o.
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontaktuj się listownie pod adresem Nexera sp. z o.o.

Atrium Plaza, VIp.

Jana Pawła II 29

00-867 Warszawa

lub elektronicznie na adres mailowy: dane.osobowe@nexera.pl.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się listownie lub emailem na adresy wskazane powyżej z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

 

Nexera będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, PESEL, NIP.

 

 

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy o pracę lub współpracę, udzielenia pełnomocnictwa, rozpoczęcia i kontunuowania współpracy.
 2. Dane osobowe Udostępniającego będą przetwarzane w szczególności w celu:
 3. zawarcie i realizacji umowy (o pracę, zlecenia, o dzieło);
 4. udzielenie pełnomocnictwa;
 5. archiwizacji akt pracowniczych i dokumentów;
 6. świadczeń dodatkowych, w tym medycznych, dla pracowników i członków rodzin;
 7. udziału w szkoleniach prowadzonych przez osoby trzecie;
 8. świadczeń medycznych dla pracowników i członków rodzin; ustalanie, obrony i dochodzenia roszczeń;
 9. BHP;
 10. rekrutacji;
 11. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
 12. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.

Szczegółowe informacje o celu przetwarzania podawane są indywidualnie w zawieranych umowach, przed udzieleniem pełnomocnictwa lub rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego.

 

 

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

 1. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
 2. ZUS, urzędy skarbowe,
 3. banki,
 4. podmioty współpracujące w celu zapewnienia świadczeń z ZFŚS,
 5. podmioty współpracujące w celu zapewnienia obsługi BHP, organizacji szkoleń i konferencji, wyjazdów, usług transportowych,
 6. podmioty współpracujące w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, świadczeń medycznych lub świadczeń dodatkowych,
 7. firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi,
 8. operatorzy telekomunikacyjni,
 9. kancelarie prawne,
 10. urzędy skarbowe,
 11. podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Nexerą (np. budowa sieci telekomunikacyjnej, obsługa i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej i systemów IT),
 12. podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze),
 13. Nexera nie zamierza przekazywać Danych osobowych Udostępniającego do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, Nexera będzie mogła to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

 

Okres przechowywania Danych osobowych Udostępniającego zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Przykładowe okresy, przez jakie dane osobowe Udostępniającego mogą być przechowywane:

 1. dane dotyczące wykonywania umowy – przez okres obowiązywania umowy,
 2. akta pracownicze – do 50 lat,
 3. dane dotyczące wykonywania umowy – do 7 lat,
 4. dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe – 5 lat od końca okresu podatkowego,
 5. dane kandydatów do pracy – 2 lata od momentu złożenia aplikacji,
 6. dane współpracowników, pracowników kontrahentów, osób kontaktowych – do 7 lat.
 7. ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń – do 6 lat;.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych?

 

Przysługuje Ci prawo do:

 1. sprostowania (poprawiania) danych,
 2. żądania dostępu do danych Udostępniającego przetwarzanych przez Nexerę,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez Nexerę lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu,
 6. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Realizacja przez Nexerę tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Udostępniający może skorzystać, zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.

 

Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Nexerę, to możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Profilowanie i automatyczna analiza danych

 

Nexera nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania oraz nie podejmuje decyzji na podstawie automatycznej analizy danych osobowych.